Wymogi edytorskie

 • Prosimy o przesyłanie plików w formacie .doc lub .docx
 • Tytuły przywoływanych dzieł zapisujemy kursywą, tytuły czasopism antykwą w cudzysłowie; cytaty mniejszą czcionką w osobnych akapitach; cytaty niewyodrębnione - podawane w tekście - zapisujemy w cudzysłowie; 
 • opuszczenia: (…)
 • Zawsze podajemy tłumacza i redaktora.
 • UWAGA: Wszelkie znaki interpunkcyjne piszemy antykwą!
 • Wzory przypisów:
  S. Rieger, Glenn Gould, czyli sztuka fugi,Gdańsk 1997, s. 127.
  M. Popczyk, Berlin - miasto widzialnej nieobecności,w: Dylematy wielokulturowości,pod red. W. Kalagi, Kraków 2004, s. 248.
  Ibidem, s. 253.
  M. Głowiński, Realizm i demagogia,w: idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej,Warszawa 1992, s. 10.
  M. Popczyk, Berlin…,s. 252 (w przypadku odnoszenia się do tekstu autora, który w bibliografii pojawia się także jako autor innej publikacji).
  M. Głowiński,op. cit,s. 12 (gdy odnosimy się do tekstu, który pojawił się wcześniej, a jego autor nie jest równocześnie twórcą innego tekstu zamieszczonego w bibliografii).
  M. Benabou, Aneks ponownie,tłum. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2006, nr 1-2, s. 273.
  P. Rodak, Wojna i zapis (o dziennikach wojennych),Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 40.

  Przypisy do tekstów zamieszczonych w internecie:
 • Autor, tytuł (kursywą), adres strony, data odwiedzin, numer strony (jeżeli istnieje); np.:
  Krzysztof Tomasik, Odkrycie Michała Głowińskiegohttp://www.innastrona.pl/magazyn/bequeer/michal-glowinski-coming-out-autobiografia.phtml20 października 2010.


Proces redakcyjny czasopisma antropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego „Polisemia”

Propozycje artykułów do czasopisma naukowego „Polisemia” należy przesyłać na adres redakcji:  redakcja@polisemia.com.pl

Wszystkie teksty nadesłane do redakcji „Polisemii” podlegają recenzji wewnętrznej.

Za recenzję wewnętrzną odpowiadają członkowie redakcji i to do nich należy decyzja, czy tekst powinien być przesłany do recenzji zewnętrznej. Wstępna ocena publikacji jest zależna m.in. od oryginalności poruszanego tematu, sprawności argumentacyjnej i warsztatowej autora oraz wartości poznawczej tekstu.

Teksty pozytywnie ocenione na etapie recenzji wewnętrznej poddawane są recenzji zewnętrznej.

Recenzentami zewnętrznymi są eksperci w dziedzinie odpowiadającej tematowi, posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora.

Zarówno recenzent wewnętrzny jak i zewnętrzny może wskazać autorowi miejsca w tekście wymagające przeredagowania lub uzupełnienia.

O ostatecznym przyjęciu tekstu do publikacji decyduje opinia recenzenta zewnętrznego zaprezentowana w postaci recenzji naukowej tekstu.

Teksty przed publikacją poddawane są korekcie, którą następnie zatwierdza autor artykułu. Przysługuje mu także prawo do korekty autorskiej.

 

Editorial process of academic journal „Polisemia” created by literature anthropologists from Jagiellonian University

Suggested articles for academic journal „Polisemia” should be send to editorial office e-mail: redakcja@polisemia.com.pl

All submitted articles are subjected to internal review.

For the internal review are responsible member of the editorial board and the decision is up to them if an article should be sent to the external review. Frist substantive evaluation depends on novelty of chosen subject, reasonable and effectiveness augmenting, good linguistic workshop and cognitive value of the text.

Articles positively rated on a stage of internal review are subjected to external review.

External Reviewers are experts in the field that responds the subject of the article. They are required to have at least PhD degree.

Both, an internal editor and external editor may suggest the corrections in author’s article, which require an addition or editing.

Reference of an external editor, which is presented as scientific review qualify the text for the publication.

Before articles can be published, they require correction, which has to be approved by the author of the article.

The author has also the right to his own correction.