Czym jest polisemia?


(z gr. polýsémos = wieloznaczny)

1. Wieloznaczność słów, wyrażeń, zdań lub innych składników wypowiedzi, zależna od zróżnicowania ich kontekstu oraz sytuacji użycia. (...) Taka plastyczność znaczeniowa znaków językowych zapewnia mowie możność tworzenia nieskończonej wielości informacji, a tylko w pewnych okolicznościach bywa źródłem nieporozumień i usterką stylu. Zdolność do zwielokrotniania znaczeń nowych jest szczególnie kultywowana i potęgowana w języku poetyckim, zwłaszcza przez tworzenie metafor oraz celowe wprowadzanie słowa w konteksty, które – inaczej niż w mowie praktycznej – uruchamiają równocześnie różne jego warianty znaczeniowe i nie pozwalają na dokonanie między nimi eliminującego wyboru (Słownik terminów literackich).


2. „Polisemia” to recenzowane czasopismo naukowe działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasopismo założyli w 2010 roku członkowie Koła Naukowego Studentów Wiedzy o Kulturze, które obecnie działa pod nazwą Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury i stale współpracuje z „Polisemią”.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, do których także kierujemy zaproszenie do współtworzenia czasopisma i publikowania na jego łamach. Informacje o przygotowywanych numerach umieszczane są w dziale Call for papers.

„Polisemia” od pierwszego numeru recenzowana jest przez pracowników naukowych cenionych uniwersytetów polskich i zagranicznych, w stopniu co najmniej doktora.

Rada naukowa czasopisma:

prof. dr hab. Aleksander Fiut (Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku WP UJ)

dr Jerzy Franczak (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

prof. dr Constantin Geambaşu (Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie)

dr hab. Dorota Kozicka (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

dr hab. Jakub Momro (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

Bożena Shallcross Ph.D. (Professor in Department of Slavic Languages & Literatures, University of Chicago)

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

prof. dr hab. Teresa Walas (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)