Czym jest polisemia?


(z gr. polýsémos = wieloznaczny)

1. Wieloznaczność słów, wyrażeń, zdań lub innych składników wypowiedzi, zależna od zróżnicowania ich kontekstu oraz sytuacji użycia. (...) Taka plastyczność znaczeniowa znaków językowych zapewnia mowie możność tworzenia nieskończonej wielości informacji, a tylko w pewnych okolicznościach bywa źródłem nieporozumień i usterką stylu. Zdolność do zwielokrotniania znaczeń nowych jest szczególnie kultywowana i potęgowana w języku poetyckim, zwłaszcza przez tworzenie metafor oraz celowe wprowadzanie słowa w konteksty, które – inaczej niż w mowie praktycznej – uruchamiają równocześnie różne jego warianty znaczeniowe i nie pozwalają na dokonanie między nimi eliminującego wyboru (Słownik terminów literackich).


2. „Polisemia” to czasopismo naukowe, założone w 2010 roku przez studentów Koła Naukowego Studentów Wiedzy o Kulturze, którego członkowie – po zmianie nazwy koła na Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury – weszli w skład redakcji czasopisma. Pierwsza redakcja, która wydała numery od 1/2010 (1) do 1/2013 (10) pracowała w składzie: redaktor naczelna – Olga Szmidt, redaktorzy – Katarzyna Gil, Magdalena Kunz, Paweł Rams, Ryszard Wołosiuk. W kolejnych latach do redakcji dołączyli także Łukasz Łoziński oraz Michał Koza. Od numeru 2/2013 (11) redakcja pracuje w nowym składzie.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, do których także kierowane jest zaproszenie do współtworzenia czasopisma i publikowania na jego łamach. Czasopismo jest od pierwszego numeru recenzowane przez pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ, którzy stanowią jednocześnie skład Rady Naukowej czasopisma:

prof. dr hab. Aleksander Fiut (Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku WP UJ)

prof. dr Constantin Geambaşu (Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie)

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

prof. dr hab. Teresa Walas (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

dr hab. Dorota Kozicka (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

dr Jerzy Franczak (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

dr Jakub Momro (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

Artykuły recenzowane są także przez innych pracowników cenionych uniwersytetów polskich i zagranicznych. Nowe numery „Polisemii” publikowane są w sieci średnio trzy razy do roku. Każdy numer poświęcony jest innemu problemowi, a prace zebrane w poszczególnych wydaniach są zarówno rozważaniami teoretycznoliterackimi, jak i interpretacjami konkretnych tekstów. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów - temat planowanego numeru znajduje się zawsze w dziale Call for papers.