Tematy następnych numerów:


1) KONFLIKTY


Zapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Polisemia”, poświęconego tematowi KONFLIKTÓW.  

Proponowane zagadnienia: 

 • Konceptualizacje konfliktów: agon, przemoc symboliczna, poróżnienie
 • Strategie mówienia o konfliktach w literackich, filmowych i artystycznych reprezentacjach
 • Poetyki przemocy w tekstach kultury
 • Narracje o przemocy w perspektywie postzależnościowej
 • Miejsca i przestrzenie konfliktów
 • Afektywny wymiar konfliktów
 • Konflikty i spory pamięci

 

Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji.

Teksty (wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 1 sierpnia 2020.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.

 

2) BÓL i CIERPIENIEZapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Polisemia”, którego tematem przewodnim jest BÓL i CIERPIENIE. 

Ból wielokrotnie poddawany był religijnym, filozoficznym czy artystycznym konceptualizacjom, wciąż jednak pozostaje fundamentalnie nieprzenikniony. Dla Ernsta Jüngera to fenomen zasadniczy dla zrozumienia nowoczesności i wyłaniającej się z niej nowej formy człowieka. Równie istotne miejsce zajmował ból w myśli Hannah Arendt, która próbowała uchwycić trudność w artykulacji tego radykalnie subiektywnego doznania: „[ból to] najbardziej intensywne ze znanych nam odczuć, zdolne przytłumić wszystkie inne doznania, (…) zarazem najbardziej osobiste i najtrudniejsze do zakomunikowania”. Susan Sontag natomiast rozważała tę kwestię na gruncie przedstawień wizualnych – obrazów cierpienia innego, z którymi konfrontujemy się w ramach przekazu medialnego. Z problematyką komunikacji nierozerwalnie związana jest inherentnie ludzka potrzeba nadania cierpieniu sensu, egzystencjalnego znaczenia, co pozostaje zadaniem szczególnie trudnym, jako że – jak powiada Simone Weil – rzeczywistością bólu jest „nieobecność znaczenia”.

Cierpienie natomiast Karl Jaspers uważał za jedną z sytuacji granicznych, obok śmierci, walki, winy i dzia-łania przypadku. Wszystkie one są nieuniknione, jednak ich przeżywanie pozwala podmiotowi na prawdziwe egzystowanie, czyli kontakt z transcendencją. Według niemieckiego filozofa cierpienie wiąże się z doświad-czeniem cielesności podmiotu i odczuwanym przez niego bólem fizycznym. Towarzyszy ono również wszystkim pozostałym sytuacjom granicznym. Z kolei w pięciu esejach O bólu (2016) Łukasz Musiał zaznaczył, że podmiot cierpiący na moment traci z oczu samego siebie, nie może zajmować pozycji transcendentnej w stosunku do własnego istnienia.

          Ból i cierpienie zatem wciąż stanowią wyzwanie o charakterze zarówno filozoficznym, artystycznym, jak i egzystencjalnym. Wyzwanie, które domaga się bodaj szczególnego namysłu właśnie w obecnym stanie wyjątkowym, gdy ponownie się aktualizuje, odsłania przed nami swoje nowe oblicze.

Proponowane zagadnienia:

 • rozchwiane antynomie: ból a cierpienie, cielesne a rozumowe, semiotyczne a symboliczne;
 •  re-prezentacje bólu: formy, figury, symbole, obrazy;
 •  problematyka podmiotowości: psychofizyczna kondycja cierpiącego;
 • dyskursywizacja bólu – cierpienie wobec filozofii/nauki;
 • potrzeba ekspresji bólu a kategoria milczenia, nietranzytywność bólu;
 • komunikacyjny impas: radykalna subiektywność bólu a widok cudzego cierpienia;
 • ból w perspektywie afektywnej;
 • w poszukiwaniu sensu: waloryzacja cierpienia;
 • dystrybucja obrazów cierpienia w przestrzeni medialnej: pomiędzy empatią a konsumpcją                      czy zobojętnieniem;
 • ciało cierpiące a dyskursy władzy, dominacji;
 • analgetyczny horyzont: lęk przed bólem;
 • wartościowanie cierpienia;
 • czy cierpienie może być przeciwnikiem intelektu?

 

Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji.

Teksty (wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 1 września 2020.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.