Call for papers

Młodość

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (2/2024), poświęconego MŁODOŚCI.


Młodość w dyskursie antropologiczno-kulturowym rzadko występowała samodzielnie; najczęściej – na zasadzie kontrastu – zestawiano ją z dzieciństwem, dojrzałością i starością. Mniej uwagi poświęcano adolescencji jako zróżnicowanej, niejednoznacznej kategorii o nieostrych, płynnych i zależnych od wielorakich czynników granicach i wewnętrznych podziałach (jak dystynkcja Young Adult–New Adult czy milenialsi/generacja Z), ulegających przesunięciom i zatarciu. W ostatnich latach różnym wymiarom młodości w wielu kontekstach kulturowo-społecznych zaczęto przyglądać się wnikliwiej, odnotowując  obok rozpoznanych już problemów (relacje pokoleniowe, rodzinne i rówieśnicze, doświadczenia szkolne, bunt, dojrzewanie, różne obszary wykluczenia) inkluzywną, nieobecną dotąd tematykę – nienormatywną seksualność młodych, ich zróżnicowane tożsamości płciowe, wstyd, samotność, niepełnosprawność, refleksje światopoglądowe, wpływ zglobalizowanego i stechnicyzowanego otoczenia, relacje ze środowiskiem naturalnym i kulturowym, presję otoczenia, kryzysy psychiczne i zdrowotne. W tych obszarach refleksji eksponowane są kategorie dziewczęcości i dziewczyńskości, chłopięcości i chłopackości, obok których coraz częściej pojawiają się kwestie dotyczące szerszego spektrum tożsamości – niebinarnych, transpłciowych, queerowych. Przestrzenie kulturowych światów młodych ludzi są zmienne; poruszają się oni w swoim najbliższym otoczeniu, ale przede wszystkim w realiach kultury konsumpcyjnej, medialnej i cyfrowej, przesuwają ich granice, bawią się nimi, negocjują je i wytwarzają, wpływając w coraz większym stopniu na to, jak dorośli postrzegają nie tylko własną młodość, ale i dzisiejszą młodzież, jej problemy, wartości i potrzeby. 


Młodość zyskała nowe, swoiste reprezentacje, a młode osoby twórcze oraz uczestniczące w kulturze są coraz wyraźniej słyszalne – własnym językiem i za pomocą typowych dla siebie środków przekazu mówią o swoich problemach i potrzebach, kryzysach i sposobach radzenia sobie z nimi, angażują się w aktywizm klimatyczny, polityczny, społeczny. Młodzi  wpływają na rynek kultury, o czym świadczy popularność literatury pisanej przez młode osoby i kierowanej do młodych osób, aktywnie komentujących ją w przestrzeni internetowej i tworzących społeczności fanowskie, kreujące mody wydawnicze. Z obecnością tą wiąże się wciąż aktualna dyskusja o niskiej wartości kultury młodego pokolenia i próby jej dezawuowania, niejednokrotnie oparte na stereotypowym kojarzeniu jej wyłącznie z popkulturą zestawianą z „prawdziwą” kulturą dorosłych. O powolnej zmianie takiego postrzegania świadczą jednak dostrzegane i doceniane głosy młodych osób twórczych, których opowieści mają niejednokrotnie wywrotowy, emancypacyjny potencjał.


Zapraszamy do wspólnej refleksji dotyczącej młodości, jej wielowymiarowości i zmienności historycznej, społecznej, politycznej, kulturowej, krytycznej dyskusji w wielu obszarach, wśród których proponujemy:


Powyższa lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy również do nadsyłania własnych propozycji.


Teksty (wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 1 października 2024


Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie pisma. 


Prowadzimy nabór zarówno artykułów do numeru tematycznego, jak i esejów, krótkich interpretacji i recenzji do działu Montaże. 
 


Montaże - nabór ciągły

Zespół redakcyjny “Polisemii” zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego działu MONTAŻE. Pragniemy stworzyć przestrzeń wspólnotową dla osób które niezmiennie porusza ta dziwna instytucja zwana kulturą. 

W dziale zamieszczać będziemy krótsze i dłuższe formy: eseje, teksty krytyczne, analizy tekstów kultury, rozmowy i recenzje książek, eseje wizualne, które w jakiś sposób mogą korespondować z powstającymi równolegle artykułami naukowymi [lub: z bieżącym numerem czasopisma]. Z zainteresowaniem zapoznamy się również z tymi tekstami, które nie wpisują się w aktualnie proponowany temat wydawniczy! 

Do działu Montaże przyjmujemy teksty, których długość nie przekracza 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami dolnymi. Nadesłane propozycje przechodzić będą jedynie recenzję wewnętrzną (bez procedury double blind review).