Proces redakcyjny

Propozycje artykułów do czasopisma naukowego „Polisemia” należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@polisemia.com.pl

Warunkiem publikacji w „Polisemii” jest pozytywna recenzja zewnętrzna.

Wszystkie teksty nadesłane do redakcji podlegają recenzji wewnętrznej. Odpowiadają za nią członkowie redakcji i to do nich należy decyzja, czy tekst powinien być przesłany do recenzji zewnętrznej. Wstępna ocena publikacji jest zależna m.in. od oryginalności poruszanego tematu, sprawności argumentacyjnej i warsztatowej autora oraz wartości poznawczej tekstu.

Teksty pozytywnie ocenione na etapie recenzji wewnętrznej są anonimizowane, a następnie poddawane recenzji zewnętrznej zgodnie z formułą double blind review.

Recenzentami zewnętrznymi są eksperci w dziedzinie odpowiadającej tematowi, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

Zarówno recenzent wewnętrzny jak i zewnętrzny może wskazać autorowi miejsca w tekście wymagające przeredagowania lub uzupełnienia.

O ostatecznym przyjęciu tekstu do publikacji decydują opinie recenzentów zewnętrznych zaprezentowane w postaci pisemnej.

Artykuły przed publikacją poddawane są korekcie, którą następnie zatwierdza autor artykułu. Przysługuje mu także prawo do korekty autorskiej.

Editorial process

Suggested articles for academic journal „Polisemia” should be send to editorial office e-mail: redakcja@polisemia.com.pl

All submitted articles are subjected to internal review.

For the internal review are responsible member of the editorial board and the decision is up to them if an article should be sent to the external review. Frist substantive evaluation depends on novelty of chosen subject, reasonable and effectiveness augmenting, good linguistic workshop and cognitive value of the text.

Articles positively rated on a stage of internal review are subjected to external review.

External Reviewers are experts in the field that responds the subject of the article. They are required to have at least PhD degree.

Both, an internal editor and external editor may suggest the corrections in author’s article, which require an addition or editing.

Reference of an external editor, which is presented as scientific review qualify the text for the publication.

Before articles can be published, they require correction, which has to be approved by the author of the article.

The author has also the right to his or her own correction.

Formularz recenzji